Belt program

Belt program

Beginners courses, belt the same color as the Võ Phục (Self-defense Classes)

3 months minimum for the exam of the Dark Blue belt

Basic Techniques

Warming-up and breathing techniques

4 chém (Hand chops)

4 chỏ (Elbow strikes)

4 gạt cạnh tay (blocking chopping hands)

Đấm (Punches): đấm thẳng, đấm móc, đấm lao, đấm múc, đấm thấp, đấm bật ngược, đấm phạt ngang

Đá (Kicks): đá thẳng, đá tạt, đá cạnh, đá đạp, đá lái, đá đạp lái

Tấn (Positions): trung bình tấn, đinh tấn, tam giác tấn

Stepping

Basic Applications
Khóa Gở Tự Vệ (Self defense techniques): bóp cổ trước lối 1 et 2, bóp cổ sau, nắm ngực áo lối 1 và  2, ôm trước không tay, ôm trước có tay, ôm ngang, ôm sau không tay, ôm sau có tay.
Khóa tay dắt (Arm locks): khóa tay dắt lối 1 and 2.
Chiến lược:  from 1 to 5

Dark Blue belt Classes

For the exam of the blue belt 1st Cấp
(3 months minimum, usually 6 months)

Basic Techniques
Reviewing of the elements studied before +
4 gối (Knee strikes)
Jumping (Elevations)
Positions: trảo mã tấn, đinh tấn thấp, độc cước tấn, hồi tấn...
Applications with punching techniques.

Basic Applications
12 defenses against punches (level 1) Phản Đòn Tay: đấm thẳng, đấm móc, đấm lao, đấm múc, đấm thấp, đấm tự do 1 and 2. (Applications to the left and to the right)

Chiến lược: 5 chiến lược from 6 to 10

Quyền : Nhập Môn Quyền

Program for Dark Blue belt 1st Cấp

For the exam of the 2nd cấp
6 months minimum, usually 8 months)

Basic Techniques
Reviewing of the elements studied before +
5 types of jumping “on site”
Té  Ngã (Falling down techniques)
Kicks and punches while moving, hitting a target
Chỏ: The 4 types of elbow strikes from 5 to 8
Applications and blocks of the chiến lược learned

Basic Applications
Self-defense techniques:  nắm tóc trước lối 1 and 2, nắm tóc sau lối 1 and 2, nắm tay cùng bên, nắm tay khác bên, 2 tay nắm 1 tay, 2 tay nắm 2 tay trước, 2 tay nắm 2 tay sau, khóa sau vòng gáy.

Arm locks:  khóa tay dắt lối 3 and 4.

Defenses against Kicks Phản Đòn Chân:  đá thẳng, đá cạnh, đá tạt, đá đạp.

Scissors Đòn Chân Tấn Công number: 1, 2, 3, and 4.
Chiến lược: from 11 to 15

Quyền: Thập Tự Quyền, and Nhu Khí Công Quyền 1 (Breathing technique Quyền number 1, not asked for the exam)

Program for Dark Blue belt 2nd Cấp

For the exam of the 3rd Cấp
6 months minimum, usually 8 months)

Basic Techniques
Reviewing of the elements studied before +

5 types of stepping while kicking
Hand techniques while stepping: Punches, hand chop, blocks (đấm, chém, and gạt)

Basic Applications
Throwing techniques: xô ẩn đạp bụng số 1 and 2.
Arm locks: khóa tay dắt lối 5 and 6
Scissors: 5 and 6
Chiến lược: from 16 to 20
Quyền: Long Hổ Quyền
Song Luyện : Song Luyện Một.
Song Luyện: Song Luyện Một and Liên hoàn đối luyện 1 (Song Luyện without falls for the elder persons only, not asked for a normal exam)

Program for Dark Blue belt 3rd Cấp

For the exam of the Black Belt or Yellow Belt without Cấp
(6 months minimum, usually 1 year)

Basic Techniques
Reviewing of the elements studied before +

Phản đòn tay (Defenses against punches) level 2:  16 defenses against đấm thẳng, đấm móc, đấm lao, đấm múc, đấm thấp, đấm hai tay số 1, 2
Phản đòn chân (Defenses against kicks) level 2:  Đá thẳng, đá cạnh, đá tạt, đá đạp.
Scissors Đòn Chân Tấn Công number: 7, 8 and 9
Vật (Wrestling):  10 techniques from 1 to 10

Quyền : Tứ Trụ Quyền

Song Luyện:  Song Luyện Vật Một, also called Bài Vật Một.

Liên hoàn đối luyện 2 (Song Luyện without rolling for the elderly only, not asked on regular exam)

Program for Black belt or Yellow belt without Cấp

For the exam of the Yellow belt 1 Cấp
 (Usually from 12 months minimum to 24 months)

Basic Techniques
Reviewing of the elements studied before +

Phản đòn tay (Defenses against punches) 15 defenses from level 3 to level 7:  đấm thẳng, đấm móc, đấm hai tay, as well as đấm từ do 1 and 2.

Chiến lược:  from 21 to 25.

Vũ Khí:  12 techniques of defense against knife

Quyền : Ngũ Môn Quyền et Song Dao Pháp

Song Luyện: Song Luyện Hai and Song Luyện Dao (knife)

Program for Yellow belt 1st Cấp

For the exam of the Yellow belt 2nd Cấp
 (minimum 24 months)

 Basic Techniques
Reviewing of the elements studied before +

Vũ Khí:  15 Thế Kiếm Cơ Bản, the 15 applications of the sword techniques
Đòn Chân Tấn Công The flying Scissors number:  10, 11, 12, 13, and 14

Chiến lược:  from 26 to 30.

Khoá gở tự vệ (Self-defense):  khóa nghẹt thở trước and khóa nghẹt thở sau, khóa cổ ngang, khóa sau vòng gáy lối 2, bóp cổ sau lối 2, bóp cổ trước lối 3, all the defenses against gripping hands type 2 on the same side and the opposed side, 2 tay nắm 1 tay, nắm 2 tay trước, nắm 2 tay sau).

Quyền: Viên Phương Quyền and Tinh Hoa Lưỡng Nghi Kiếm Pháp (sword) + Nhu Khí Công Quyền Hai (Breathing technique Quyền number 2, not asked for the exam)

Song Luyện: Song Luyện Ba

Program for Yellow belt 2nd Cấp

For the exam of the Yellow Belt 3rd Cấp
(Usually between 24 months minimum to 36 months)

Basic Techniques
Reviewing of the elements studied before +

Đòn Chân Tấn Công:  15, 16, 17, 18, 19, 20, and 21 (not for girls in Vietnam)
Vật:  the 8 techniques from 11 to 18
Vũ Khí: 12 Thế Tay Thước và  Phân Thế, the 12 techniques of the wooden ruler and their applications

Quyền:  Thập Thế Bát Thức Quyền and Lão Mai Quyền.

Song luyện:  Song luyện Vật Hai, also called Bài Vật Hai, and Song luyện Kiếm (sword)

Program for Yellow belt 3rd Cấp

For the exam of the Red and Yellow belt (48 months minimum, but it is generally longer, from 5 to 15 years. There is the obligation to run at least one's own Vovinam club and to participate actively in the development of Vovinam. An authorization from the postulant’s first teacher is also necessary)

Basic Techniques
Reviewing of the elements studied before +

Vũ Khí: 12 Thế Côn và  Phân Thế,12 long staff techniques (Côn Pháp) and the applications with a partner + the 9 techniques of defense against the bayonet (Súng lưỡi lẽ) and the applications with a partner + the 4 defenses against gun threatening

Quyền: Mộc Bản Pháp (the wooden ruler) + Việt Võ Đạo Quyền + Tứ Tượng Côn Pháp (long staff Quyền) + Nhu Khí Công Quyền Ba (Breathing technique Quyền number 3, not asked for the exam)

Song Luyện:  Song Luyện Bốn

Program for red belt with yellow border

Pour l’obtention de la ceinture rouge 1er cấp

A theoretical minimum of  60 months is needed to pass the Red Belt 1st Cấp. However this time is often much longer (an average of 6 years up to several decades) though a very special work for Vovinam’s development is necessary. A thesis must also be presented.

Techniques
Reviewing of the elements studied before +

Vũ Khí:  12 defense techniques against axe attacks (búa rìu), 9 defense techniques with a gun/bayonet (Súng lưỡi lẽ) against various weapons.

Quyền : Xà Quyền,
Ngọc Trản Quyền,
Nhật Nguyệt Đại Đao Pháp,
Thương Lẽ Pháp.

Song Luyện : Bài đấu Búa Rìu.
Liên Hoàn Đối Luyện 3 (Đối Luyện 3 for the elder people)

 

 

Program for Red Belt 1st Cấp

Program to pass the Red Belt 2nd  cấp

A theoretical minimum of 60 months is generally needed for the exam of the Red Belt 2nd Cấp, but this time is often, as for the previous belt, much longer (a variable average from 7 to 10 years) because the postulant must have brought a truly valuable help to the diffusion and the organization of Vovinam. A thesis must be presented too.
Techniques
Reviewing of the elements studied before +

Vũ Khí:  12 techniques of defense against Mã Tấu

Vật:  10 techniques of vật from19 to 28

Quyền: Hạc Quyền, Nhu Khí Công Quyền Bốn,
Thái Cực Đơn Đao Pháp,
Tiên Long Song Kiếm

Song Luyện: Bài đấu mã tấu,
Song Luyện Vật Ba aussi appelé Bài Vật Ba

Program for Red belts 2nd  cấp
Program to pass the Red Belt 3rd  cấp
A theoretical minimum of 60 months is generally needed for the exam of the Red Belt 2nd Cấp, but this time is often, as for the previous belt, much longer (a variable average from 7 to 15 years) because the postulant must have brought a truly valuable help to the diffusion and the organization of Vovinam. A thesis must be presented too.
Kỹ Thuật : Perfectly mastering the application of the techniques of all the  quyền of Vovinam (without weapons, with sword, scimitar, staff, etc…)
Quyền : Việt Điều Kiếm Pháp 
Mã Tấu Pháp, 
Bát Quái Song Đao Pháp 
Khí Công : Nhu Khí Công Quyền 4 (Quyền of  breathing techniques number 4)
Song Luyện: Liên Hoàn Đối Luyện 4 (Đối Luyện 4 for the elder people)